.:: kk Law Office ::.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Τα οργανωμένα ταξίδια, οι οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις ("πακέτα διακοπών") διέπονται από το Π.Δ. 339/96 (εκδιδόμενο σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L 158 της 23.06.1990, σελ. 59) και σύμφωνα με αυτό πρόκειται για κάθε ταξίδι που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα (σήμα Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει διανυκτέρευση και περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον από τις εξής υπηρεσίες: μεταφορά, διαμονή, άλλες υπηρεσίες μη συμπληρωματικές της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών. Στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού τα μέρη είναι ο καταναλωτής, ο διοργανωτής που κατ' επάγγελμα οργανώνει ταξίδια και τα πωλεί και, στην περίπτωση που ο διοργανωτής δεν πωλεί ο ίδιος τα ταξίδια γ) ο πωλητής. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης ο διοργανωτής ή/και πωλητής υποχρεούται να κοινοποιεί στον καταναλωτή (όχι απαραίτητα δια διαφημιστικού φυλλαδίου) πλήρη και διεξοδική περιγραφή του ταξιδιού χωρίς απατηλές ενδείξεις (προορισμός, μέσα μεταφοράς, τύπος καταλύματος, γεύματα, δρομολόγια, ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, επισκέψεις και εκδρομές και ότι άλλο σχετικό περιλαμβάνεται στην τιμή, θέση ταξιδιώτη, πληροφορίες σχετικές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, ύψος προκαταβολής, διεύθυνση και αριθμό τοπικού αντιπροσώπου, όρους ασφάλισης και προθεσμία ματαίωσης σε περίπτωση που απαιτείται για το ταξίδι ελάχιστος αριθμός ατόμων και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις). Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ Καταναλωτή και διοργανωτή ή/και πωλητή πρέπει να συνάπτεται εγγράφως και να αναφέρει επιπλέον των ως άνω : τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού με κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής της τιμής, τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο Καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή κατά την κράτηση και τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο Καταναλωτής μπορεί να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο καταναλωτής οργανωμένων ταξιδιών επιβάλλεται να γνωρίζει ότι:

Αποδεικτικό στοιχείο για την ομαλή νομοθετική εφαρμογή και την εκπλήρωση των συμβατικών όρων είναι η ίδια η σύμβαση και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει αντίγραφο της. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται μεταβολή της τιμής λόγω αλλαγών στα τέλη και τους φόρους και στις τιμές συναλλάγματος ο καταναλωτής πρέπει να ενημερωθεί σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση. Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής ή και πωλητής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον Καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες:

  1. να καταγγείλει τη σύμβαση, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, ή
  2. να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Εάν ο καταναλωτής επιλέξει να καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του , ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο καταναλωτής δικαιούται: α) να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, ή β) να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων. Εάν, μετά την αναχώρηση, υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Καταναλωτή, για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, αποζημιώνει τον Καταναλωτή. Όταν δεν είναι δυνατό να επέλθει τέτοιος διακανονισμός ή ο Καταναλωτής δεν τον αποδέχεται, ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει στον Καταναλωτή μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής και, ενδεχομένως, του παρέχει αποζημίωση. Σημαντικός και επιβαλλόμενος από το νόμο όρος της σύμβασης είναι και η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων (πλημμελής εκτέλεση της παροχής, αφερεγγυότητα ή πτώχευση του διοργανωτή ή/και πωλητή).

Ο ως άνω όρος όμως δεν εξασφαλίζει τον καταναλωτή σε περίπτωση ατυχήματος ή κλοπής προσωπικών ειδών. Ο καταναλωτής μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του 5 εργάσιμες ημέρες, πριν την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο. Τέλος, ο διοργανωτής ή/και πωλητής έχει την ευθύνη και για το τμήμα των υπηρεσιών που δεν παράγονται άμεσα από τον ίδιο, αλλά από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ).

Στο ίδιο ως άνω πνεύμα κινείται και ο Ν. 393/1976 για τα τουριστικά γραφεία και η Απόφαση 514170/64/95 για την ενοικίαση Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

 

Σχέσεις Ξενοδόχων - Πελατών

 

Όσον αφορά στις σχέσεις Ξενοδόχων - πελατών αυτές διέπονται από το Ν. 1652/1986 ο οποίος προβλέπει ότι:

  1.  ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια που διαθέτει στους πελάτες και να παρέχει όσες ανέσεις διαφημίζει
  2.  ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως μέσα σε 3 ημέρες ότι αποδέχεται ή όχι κάθε παραγγελία για δωμάτιο που του έχει υποβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο (τηλεφωνικά, εγγράφως ή με email) αναφέροντας τις λεπτομέρειες της μίσθωσης (τύπος δωματίου, ημέρες κράτησης, τιμή). Η έγγραφη απάντηση κατοχυρώνει τον πελάτη και τον ξενοδόχο ταυτόχρονα,
  3.  Η προκαταβολή για την κράτηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% του συνολικού κόστους διαμονής αλλά επίσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας,
  4.  Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη - εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη - , ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή, ενώ αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της παραγγελίας που ακύρωσε
  5.  Εάν ο ξενοδόχος αδυνατεί να προσφέρει δωμάτια που έχει αποδεχτεί να διαθέσει σε πελάτες, υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή τους σε άλλο κατάλυμα της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, στην ίδια πόλη που να προσφέρει τις ίδιες ανέσεις και εν γένει παροχές με εκείνες που διαφημίζει για το δικό του κατάλυμα, στ) ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη μόνο για τα πολύτιμα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα και χρήματα που του έχει παραδώσει ο πελάτης, δίνοντας σχετική απόδειξη,
  6.  η διατήρηση μέσα στο ξενοδοχείο κάθε είδους κατοικίδιων ζώων απαγορεύεται, εκτός αν διατίθεται ξενοδοχείο ειδικός χώρος.

Όμως και ο πελάτης υποχρεούται να υπογράφει κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο τα δελτία που διατάσσονται από τις Αρχές, να παραδίδει στο θυρωρείο το κλειδί του δωματίου του κατά την έξοδό του από το ξενοδοχείο, να δέχεται τους επισκέπτες του στις αίθουσες του ξενοδοχείου. Επίσης οφείλει να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η παρασκευή στα δωμάτια του ξενοδοχείου από τους πελάτες φαγητών και αφέψημα των καθώς και η εστίαση μέσα σ' αυτά εκτός των ασθενών ή αυτών που έχουν ζητήσει ROOM SERVICE, η χρήση από τους πελάτες πετρελαιομηχανών, καμινέτων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ., η χρησιμοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος γι' άλλο σκοπό εκτός για φωτισμό, ξυριστική μηχανή και στέγνωμα μαλλιών, η πλύση στα δωμάτια ασπρορούχων και λοιπών ειδών ιματισμού, η τοποθέτηση στους διαδρόμους του ξενοδοχείου κάθε είδους αποσκευών, η μετακίνηση στα δωμάτια επίπλων και η διάνοιξη στους τοίχους οπών για ανάρτηση φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων, τα τυχερά παιχνίδια, η μουσική, τα άσματα και κάθε είδους συγκεντρώσεις, που προξενούν θόρυβο ή ενόχληση στους λοιπούς πελάτες. Για κάθε θόρυβο ή ενόχληση από ανήλικους ευθύνονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, η μεταφορά και χρήση έξω από τα δωμάτια λινών προσοψίων και λοιπών ειδών ιματισμού. Σ περίπτωση παράβασης των ανωτέρω ή ανάρμοστης συμπεριφοράς του πελάτη στο προσωπικό του ξενοδοχείου, μπορεί αυτός να θεωρηθεί ως ανεπιθύμητος και η Δ/νση του ξενοδοχείου δικαιούται να απαιτήσει μέσα σε 24 ώρες να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο και να εκκενώσει το δωμάτιο από τις αποσκευές του.

 

Χρονομεριστική Μίσθωση

'Ένας άλλος δημοφιλής τρόπος διακοπών είναι η χρονομεριστική μίσθωση. Πρόκειται για διακοπές που λαμβάνουν χώρα σε καθορισμένη περίοδο του έτους σε κατάλυμα διακοπών και αποτελεί μια μορφή ιδιοκτησίας ή αλλιώς το δικαίωμα χρήσης μιας ιδιοκτησίας. Νομοθετικά η χρονομεριστική μίσθωση διεπόταν από το ΠΔ 182/1999 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 293/2001 (ενσωμάτωση της οδηγίας 94/47/ΕΚ), η σχετική νομοθεσία καταργήθηκε όμως μετά τη νέα οδηγία 2008/122/ΕΚ με την ΚΥΑ Ζ1-130/2011. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. για τη μίσθωση πράγματος. Η χρονομεριστική μίσθωση δεν αφορά μόνο σε ακίνητα αλλά μπορεί να αφορά και σε κινητά καταλύματα όπως κρουαζιερόπλοια, τροχόσπιτα και ποταμόπλοια. Ο νομοθετικός ορισμός της χρονομεριστικής μίσθωσης είναι ο ακόλουθος: «σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης» είναι η σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης του έτους (έως 60 έτη) με την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων προς διανυκτέρευση για περισσότερες από μία περιόδους χρήσης.

Για τον υπολογισμό της διάρκειας των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης λαμβάνεται υπ' όψιν κάθε διάταξη ανανέωσης ή σιωπηρής παράτασης. Οι χρονομεριστικές μισθώσεις και τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται ή να πωλούνται ως επένδυση.

Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται με πλήρη περιγραφή πριν από τη σύμβαση και κατά τη διαφήμιση του προϊόντος για όλα τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες λειτουργίας της χρονομεριστικής μίσθωσης τα οποία ενσωματώνονται και ως όροι της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.

Επιπλέον των μέσων προσφυγής που διαθέτει ο καταναλωτής σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της σύμβασης, μπορεί εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, χωρίς μνεία λόγου Η προθεσμία υπαναχώρησης υπολογίζεται από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαμβάνει τη σύμβαση ή τυχόν δεσμευτικό προσύμφωνο, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύμβασης της σύμβασης. Η ανταλλαγή και η μεταπώληση προϊόντων χρονομεριστικής μίσθωσης ρυθμίζεται από τη ίδια ως άνω ΚΥΑ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης και η σύμβαση μεταπώλησης χρονομεριδίων, καταρτίζονται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλονται σε μεταγραφή.

Τέλος για την παράβαση των ανωτέρω διατάξεων που θεσπίζουν υποχρεώσεις προβλέπονται οι ποινές του Ν. 2251/94 άρθρο 13α.

Αποψεις

IMAGE

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΔΕΝ ΕΞΗΓΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ...

Ο Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση στη δική του επιλογή της υιοθέτησης του Γ΄ και βαρύτερου των δύο πρώτων Μνημονίου, παρά το...

περισσότερα »

Νομοθεσια

IMAGE

ΝΟΜΟΣ 4285/2014 (ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4285 (ΦΕΚ Α 191/10.9.2014)Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων...

περισσότερα »

Νομολογια

IMAGE

ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...

Αριθμός 307/2014 Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει). Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 28 Αυγούστου 2014 με την εξής...

περισσότερα »

ePeriodikosunedria

News Letter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mails, διάφορα θέματα ενδιαφέροντος κλπ ...